Stella110.jpg

Frank Stella

Photo by Richard Frasier