NA-Neshat1.jpg

Shirin Neshat

Shirin Neshat. Photo by Rodolfo Martinez