NA-PiM1.jpg

Poetry poster.

Photo courtesy of MTA New York City Transit