Ariela Morgan Rotenberg

2006 Illinois State Champion

Walter Payton College Prep

Chicago, Illinois

Back to 2006 champions >

Ariela Morgan Rotenberg